Kontakt


baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner
 

Dzięki posiadaniu wykwalifikowanych kadr i odpowiedniej aparatury badawczej Instytut może prowadzić rozległą działalność usługową dla przedsiębiorstw i instytu­cji z różnych działów gospodarki, zwłaszcza związanych z produkcją zwierzęcą. W przypadku zainteresowania wymienionymi niżej usługami prosimy kontaktować się ze wskazanymi osobami lub z Dyrekcją Instytutu.

>> Badanie zwierząt zmodyfikowanych genetycznie i ich produktów <<
Instytut upoważniony jest do badania oraz wydawania opinii w sprawach genetycz­nie zmodyfikowanych zwierząt gospodarskich i przetworzonych produktów pochodze­nia zwierzęcego (Decyzja Ministra Środowiska Nr 4/2003 z dnia 10 marca 2003 r.). W celu prowadzenia odpowiednich analiz uruchomiono w ramach Instytutu wydzielone la­boratorium referencyjne do badania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Laboratorium będzie prowadziło jakościową oraz ilościową analizę GMO metodą PCR w czasie rzeczywistym. Istotną funkcją laboratorium będzie również walidacja, a także opra­cowywanie nowych metod analizy nowych produktów GMO dopuszczonych do obrotu na rynku UE. Laboratorium posiada uprawnienia do wystawiania odpowiednich atestów.

Osoby odpowiedzialne:

Lech Zwierzchowski (e-mail: L.Zwierzchowski@ighz.pl)
 

>> Potwierdzanie pochodzenia zwierząt na podstawie badań DNA <<

 

>> Wykrywanie mutacji genowych istotnych z hodowlanego punktu widzenia <<

 

>> Organizacja programów doskonalenia i szacowanie wartości hodowlanej zwierząt <<

>> Opiniowanie przydatności i dokładności działania urządzeń do poubojowej klasyfikacji tusz wieprzowych <<

>> Analiza mleka i pasz <<

 

>> Kriokonserwacja zarodków różnych gatunków ssaków <<

 

>> Wykrywanie aberracji chromosomowych u zwierząt gospodarskich <<

 

>> Rozpoznawanie płci u monomorficznych gatunków ptaków <<

>> Rozpoznawanie płci i przynależności gatunkowej zwierząt, których tkanki zostały użyte do wytworzenia żywności, pasz lub innych wyrobów <<

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analizy przeprowadzone w ostatnim czasie