Kontakt


baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner
 

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc) w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc)  w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt w ramach projektu NCN nr. 2015/17/B/NZ9/01561 pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi” kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką


Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko doktorant-stypendysta:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych;

- posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biotechnologii zwierząt, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne  prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;

- kierowanie bądź udział w realizacji projektów  badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

- Znajomość technik biologii molekularnej oraz analitycznych,

- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- Znajomość pakietu Microsoft Office

- znajomość obsługi programów statystycznych oraz doświadczenie w badaniach nad epigenetyką będą dodatkowym atutem

- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego

Lista dokumentów:

  1. List motywacyjny
  2. CV
  3. Działalność naukowa wraz z  dorobkiem naukowym

Opis zadań:

Projekt dotyczy określenia wpływu zakażenia tkanki wydzielniczej gruczołu sutkowego krów mlecznych (parenchymy) gronkowcami koagulazo-ujemnymi i -dodatnimi, które wywołują trwałe zmiany w poziomie ekspresji genów, na metylację wybranych genów i transkryptom mikroRNA. Określony zostanie również związek poziomu metylacji poszczególnych genów i wzorów ekspresji mikroRNA z ekspresją genów na poziomie mRNA i białka. Niniejsze badania będą kontynuacją i uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych analiz profilu transkryptomicznego.

Zakres prac na stanowisku post-doc :

- izolacja  DNA, RNA i białka z próbek parenchymy

- reakcje PCR oraz real-time PCR

- Konwersja bisulfidowa i pirosekwencjonowanie

- testy ELISA

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

-odpowiedzialność za analizy laboratoryjne

- wstępna analiza statystyczna

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji

Typ konkursu: OPUS –ST

Termin składania ofert: 15 czerwca 2016

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku badawczo-technicznym, z 3-cio miesięcznym okresem próbnym

- Data rozpoczęcia: 2016-07-01

- Maksymalny okres – 3 miesiące (okres próbny) + 33 miesiące

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia i dokumenty w formie elektronicznej oraz ewentualne dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na adres: e.bagnicka@ighz.pl

Termin składania ofert: 15.06.2016 (nie liczy się data stempla pocztowego lecz data wpłynięcia zgłoszenia do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną po zamknięciu naboru wniosków.

<< wstecz